This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Zmarł dr inż. Jerzy Mieścicki

miescicki

Dnia 22 lipca 2015 r. zmarł w wieku 75 lat dr inż. Jerzy Mieścicki, zasłużony nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej. Poniżej krótka notka biograficzna o zmarłym.

Jerzy Tomasz Mieścicki urodził się we wrześniu 1940 roku w Warszawie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do znanego warszawskiego Liceum im. Tadeusza Reytana. Maturę uzyskał w 1957 roku i w tymże roku podjął studia na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej. W 1963 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera łączności, jako absolwent drugiego rocznika nowo utworzonej wówczas specjalności Maszyny Matematyczne. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu, w 1962 roku, Jerzy Mieścicki podjął pracę jako laborant w Zakładzie Konstrukcji Telekomunikacyjnych i Radiofonii. Po dyplomie, w 1963 roku, został nauczycielem akademickim w Katedrze Budowy Maszyn Matematycznych. W tej instytucji (która przekształciła się w 1970 roku w Instytut Budowy Maszyn Matematycznych, a w 1975 roku — w Instytut Informatyki) pracował aż do 2008 roku. W 1966 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych (za rozprawę O pewnych zagadnieniach niezawodności sieci logicznych, której promotorem był profesor Antoni Kiliński) i objął stanowisko adiunkta. W 1972 roku został mianowany docentem kontraktowym i był powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu ds. naukowych. Funkcję tę sprawował do 1978 roku, a przez kadencję 1978–1981 był dyrektorem Instytutu Informatyki. Zainteresowania badawcze i dydaktyczne Jerzego Mieścickiego koncentrowały się w tym okresie na zagadnieniach niezawodności sieci logicznych, organizacji komputerów oraz modelowaniu wydajności systemów. Tej tematyki dotyczyły także prace doktorskie, których Jerzy Mieścicki był promotorem. W sumie, do 1981
roku, stopień doktora uzyskało wówczas pod jego kierownictwem sześć osób, co m.in. przyniosło mu w 1982 roku Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w dziedzinie kształcenia kadr naukowych.
W 1981 roku nowa ustawa o szkolnictwie wyższym zlikwidowała stanowisko docenta kontraktowego, a Jerzy Mieścicki powrócił na poprzedni etat, pozostając odtąd rzadkim przypadkiem adiunkta, który ma w dorobku sześcioro wypromowanych doktorów i trzy recenzje prac doktorskich bronionych na innych uczelniach w Polsce.
W latach 80. zainteresowania naukowe Jerzego Mieścickiego zwróciły się w kierunku modelowania systemów współbieżnych. Sformułował on wówczas model symulacyjny, nazwany EDN — Event Driven Nets, a później — oryginalny automatowy model CSM (Concurrent State Machines), ukierunkowany na weryfikację modelową (model checking). Pracę nad teoretyczną stroną modelu i jego szerszą promocją w publikacjach spowolniło ponowne objęcie przez Jerzego Mieścickiego w 1988 roku funkcji zastępcy dyrektora Instytutu ds. nauki. Nastąpiło to w momencie dla Instytutu kryzysowym, spowodowanym m.in. odejściem z Instytutu blisko połowy nauczycieli akademickich (głównie na skutek emigracji po stanie wojennym) i załamaniem działalności Zakładu Doświadczalnego Instytutu w ówczesnej sytuacji ekonomicznej kraju. Jerzy Mieścicki pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu nieprzerwanie aż do 2001 roku, a więc przez bardzo trudny czas wypracowywania przez Instytut gruntownie nowego profilu naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego i personalnego. Mimo znacznego obciążenia tą działalnością organizacyjną, Jerzy Mieścicki zgrupował wokół siebie zespół, z którym kontynuował prace nad teorią i zastosowaniami modelu CSM. W ramach tych badań (m.in. finansowanych przez dwa duże granty Komitetu Badań Naukowych) dopracowano podstawy teoretyczne modelu i implementowano programowy model checker COSMA. Tematyka ta była m.in. przedmiotem dwóch prac doktorskich, a także wielu publikacji i prac dyplomowych. Jednocześnie, ten sam zespół zrealizował kilka dużych projektów B + R, również kierowanych lub współkierowanych przez Jerzego Mieścickiego (dwa projekty dla Deutsche Telekom oraz system nadzoru bloków energetycznych, wykonany we współpracy z Instytutem Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, nagrodzony w 1996 roku Nagrodą Siemensa I stopnia). Za istotne osiągnięcie dydaktyczne można uznać autorski wykład „Wstęp do informatyki”, który Jerzy Mieścicki opracował i prowadził od 2001 roku. Przedmiot ten był przez studentów bardzo dobrze oceniany w dziekańskich ankietach, a Wydziałowy Samorząd Studentów dwu krotnie przyznał Jerzemu Mieścickiemu (w 2005 i 2006 roku) tytuł najlepszego wykładowcy Wydziału (tzw. konkurs „Złotej Kredy”). W 2009 roku Jerzy Mieścicki przeszedł na emeryturę. Brał jednak nadal czynny udział w pracach swego dawnego zespołu, wygłaszał wykłady popularnonaukowe, a także przygotował do druku książkę, będącą rozszerzoną i zmodyfikowaną wersją wykładu ze „Wstępu do informatyki”, przeznaczoną dla publiczności szerszej, niż tylko studenci kierunku Informatyka. Jerzy Mieścicki był autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i referatów na konferencjach o międzynarodowym zasięgu, a także kilku dziesięciu instytutowych raportów badawczych. Ma za sobą pobyty naukowe w Finlandii (Helsinki University of Technology, dwukrotnie), Kanadzie (University of Waterloo) i USA (Loyola University, New Orleans). Posiada Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”, a także dwa odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi (1976) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002). W życiu prywatnym — rozwiedziony w początku lat dziewięćdziesiątych, a od 2007 roku ponownie i szczęśliwie żonaty. Ma dorosłą, zamężną córkę oraz dwoje dorosłych dzieci i wnuczka od strony żony. LubiL muzykę klasyczną i jazz, ma zresztą w swym życiorysie okres czynnego uprawiania muzyki: w czasie liceum i studiów uczył się w szkole muzycznej, grywał w amatorskich zespołach jazzowych, potem jeszcze kilka lat w orkiestrze Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Poświęcał sporo czasu słuchaniu muzyki, a także literaturze i filmom dokumentalnym, zwłaszcza z dziedziny szeroko rozumianej historii. Uprawiał taoistyczne Tai Chi. Nie lubił chamstwa i ludzi bez poczucia humoru, bardzo natomiast sobie cenił dyskusje z osobami mającymi coś do powiedzenia, niezależnie od ich wieku, płci czy wykształcenia. W latach 2011 – 2015r inż.  J. Mieścicki brał udział w opracowaniu środowiska symulacyjnego systemów Personal Rapid Transit w ramach projektu Eco-Mobilność. Uczestniczył w opracowaniu metodologii badań symulacyjnych systemów transportowych. Zapowiadana w biogramie książka „Wstęp do Informatyki nie tylko dla Informatyków” ukazała się nakładem Wydawnictwa BTC w 2013 i jest bardzo ceniona wśród czytelników. Tu przytoczę fragment opinii prof. R. Morawskiego: „ Książka Jerzego Mieściskiego nawiązuje do najlepszej tradycji literatury popularno-naukowej, która skutecznie inspirowała i formowała umysły polskiej młodzieży w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych…. Napisana jest czystym, a jednocześnie żywym językiem, nierzadko językiem gawędy lub pogawędki. Nasycona jest anegdotami z historii nauki i techniki, które odsłaniają ludzką twarz największych twórców naszej cywilizacji, a w szczególności jej aspektu informatycznego …”  Osobowość Jurka Mieściskiego bardzo trafnie określiła jego  była doktorantka a obecnie profesor w Hanower University – prof. Helena Szczerbicka: „Należał do zanikającej klasy naukowców o renesansowym sposobie myślenia”.

Last modified: Thursday, July 23, 2015 - 12:26:56 PM, Bożenna Skalska

x x News (2) - by publication date

‹‹ July 2015 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31