JEE ― Rekrutacja

 

Rekrutacja

Java EE — produkcja oprogramowania
INAUGURACJA
Inauguracja zajęć w semestrze zimowym 2022Z zaplanowana jest na dzień 8 października 2022 r. (sobota) o godz. 9:00.
Pierwsze zajęcia rozpoczną się bezpośrednio po inauguracji.
HARMONOGRAM REKRUTACJI

Harmonogram rekrutacji jest następujący:

1. Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym PW i przyjmowanie dokumentów w sekretariacie Studiów 20 kwietnia –
16 września 2022
2. Wpłata pierwszej raty 22 września 2022
3. Inauguracja studiów  8 października 2022
SPOSÓB REKRUTACJI I PROCEDURA PRZYJĘCIA NA STUDIA

Procedura przyjęcia składa się z następujących kroków:

1.

Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym Politechniki Warszawskiej:

 Zapisy  https://irk.pw.edu.pl/

2. Przesłanie do sekretariatu Studiów wymaganych dokumentów, tzn. wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe i dyplomu ukończenia studiów. O kolejności przyjęć decyduje kolejność przesłania wniosku do sekretariatu.
3. Przydzielenie kandydatom indywidualnych kont, na które będą zobowiązani wpłacić pierwszą ratę do dnia 22 września 2022 r.
4. Wystawienie indywidualnych decyzji o przyjęciu kandydata na studia.
5. Podpisanie indywidualnych umów o warunkach odpłatności za studia.
6. Odbycie zdalnego szkolenia stanowiskowego BHP uprawniającego do korzystania z laboratoriów Instytutu Informatyki i zaliczenie testu. Szczegóły zostaną przekazane kandydatom pocztą elektroniczną.

Decyzję o przyjęciu na Studia podejmuje się na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydatów, dlatego bezpośrednio po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym Politechniki Warszawskiej prosimy o przesłanie na adres elektroniczny sekretariatu studiów (E.Styczek@ii.pw.edu.pl) skanów dwóch dokumentów:

  • dyplom ukończenia studiów 
  • podpisany wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowany z systemu rekrutacyjnego IRK Politechniki Warszawskiej)

Dokumenty przyjmujemy do 16 września 2022 r. Jeśli wcześniej zbierze się wystarczająca liczba chętnych to przyjmowanie dalszych wniosków będzie wstrzymane (decyduje kolejność składania dokumentów w sekretariacie).

W semestrze zimowym możemy przyjąć 32 osoby (dwie grupy po 16 osób). Studia będą uruchomione, jeżeli zbierze się odpowiednia liczba chętnych.

REGULAMIN STUDIÓW,
ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA I ZASADY STUDIOWANIA

Uprzejmie prosimy kandydatów na Studia o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi w załącznikach, w szczególności z informacjami umieszczonymi w dokumencie „Zasady studiowania”, który w sposób syntetyczny przedstawia najważniejsze informacje dotyczące wymagań stawianych uczestnikom.

 
« Informacje ogólne Opłaty »