This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Łukasz Dąbała obronił pracę doktorską

Ł. Dąbała

W dniu 7 listopada 2017 roku Łukasz Dąbała obronił rozprawę doktorską pt. "Estimation and application of depth information in generation of view dependent effects in digital image synthesis ". Polski tytuł rozprawy "Wyznaczanie oraz wykorzystanie informacji o głębi do generowania efektów zależnych od pozycji obserwatora w cyfrowej syntezie obrazów ", rozprawa jest napisana w języku angielskim. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Abstract:
The objective of this work was the analysis of the creation and usage of depth maps in terms of applications. In order to achieve the set goal, some applications and algorithms were created, so that the usage of depth itself can improve the quality of visual information presented to the user. Thanks to the face tracking and stereoscopy it was possible to simulate holography on a simple PC. To verify the depth influence on the visual perception, special image saliency measuring algorithm was created, which, through the depth usage can better predict places, that will catch user’s attention. Finally, using the new technology - light field, the new algorithm was created, which allows to estimate the depth for all views at the same time. It has the advantage over other algorithms, that the information is consolidated between the views. As a result all of the depths in all the views are compatible. All of the algorithms were compared to other solutions that are currently available.

Streszczenie:
Celem pracy była analiza dotycząca tworzenia i wykorzystania map głębokości. W tym celu stworzono algorytmy korzystające z informacji o głębi w celu zwiększenia i polepszenia informacji wizualnej prezentowanej widzowi. Stereoskopia oraz śledzenie twarzy umożliwiły stworzenie symulacji holografii na zwykłym ekranie komputera, która może być´ dostępna do każdego użytkownika. Głębia, jako niezależne źródło informacji została wykorzystana również podczas analizy jej wpływu na percepcje˛ obrazów. Dzięki temu możliwe było stworzenie metody, która jest w stanie precyzyjniej przewidzieć miejsca na obrazie, które będą przyciągać uwagę widza. Dla nowej technologii light field, stworzono nowy algorytm, który jest w stanie szacować wartość głębokości dla wielu obrazów jednocześnie. Ma on tę przewagę, że informacja miedzy poszczególnymi widokami jest uzgadniana, dzięki czemu wartości głębokości są ujednolicone we wszystkich widokach. Algorytmy zostały porównane z innymi obecnie dostępnymi rozwiązaniami.

Last modified: Thursday, May 10, 2018 - 3:28:34 PM, Bożenna Skalska

x x News (9) - by publication date

‹‹ May 2018 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31