Java EE ― Opłaty

 
Informacje ogólne | Rekrutacja | Opłaty | Program | Wiadomości | Kontakt | Prowadzący
Java EE — produkcja oprogramowania
OPŁATY

Studia są finansowane całkowicie z wpłat uczestników. Koszt Studiów wynosi 9900 zł. Opłaty są wnoszone w dwóch ratach:

 • pierwsza rata 5400 zł do 13 września 2024 r.,
 • druga rata 4500 zł do 14 lutego 2025 r.
Słuchacze wnoszą opłaty na indywidualne konta bankowe przydzielone im podczas przyjęcia na studia (immatrykulacji). Informacja o numerze konta, należnościach i terminach wpłat jest dostępna dla każdego słuchacza po zalogowaniu w portalu USOS-web PW. Opłaty są ewidencjonowane na podstawie dowodów wpłat, które każdorazowo po dokonaniu wpłaty należy przesłać pocztą elektroniczną do sekretariatu Studiów Podyplomowych. Ostateczne zaksięgowanie danej wpłaty następuje po otrzymaniu potwierdzenia od słuchacza i po wpłynięciu jej na konto Politechniki Warszawskiej.
FAKTURY

Faktury VAT z tytułu opłat za studia podyplomowe generowane są po dokonaniu płatności zgodnie z danymi zawartymi w „Umowie o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej” (dalej „Umowa”). W związku z powyższym, co do zasady, na fakturze wskazane są dane osobowe „Uczestnika” studiów podyplomowych jako nabywcy usługi edukacyjnej.

 • W celu otrzymania faktury z danymi osobowymi Uczestnika studiów podyplomowych należy złożyć oświadczenie nr 1:
  Oświadczenie nr 1 (.pdf, 234,30 kB)
 • Jeżeli Uczestnik prowadzi działalność gospodarczą i takie dane zostaną zawarte w „Umowie”, wówczas faktura zostanie wystawiona zgodnie z tymi danymi. W tej sytuacji należy złożyć oświadczenie nr 2:
  Oświadczenie nr 2 (.pdf, 241,46 kB)
 • W przypadku jeśli firma dokonuje płatności za studia podyplomowe, możliwe jest wskazanie na fakturze firmy jako „płatnika” (nabywcą pozostaje Uczestnik studiów podyplomowych). W takim przypadku należy złożyć oświadczenie nr 3:
  Oświadczenie nr 3 (.pdf, 187,53 kB)
 • Jeżeli firma w 100% finansuje studia podyplomowe i została podpisana umowa trójstronna, gdzie firma jest stroną Umowy i występuje jako Zleceniodawca, faktura zostanie wystawiona na firmę jako nabywcę usługi edukacyjnej. W tej sytuacji należy złożyć oświadczenie nr 4:
  Oświadczenie nr 4 (.pdf, 187,89 kB)

Oświadczenia nr 2,3,4 należy złożyć do końca miesiąca, w którym dokonano płatności. W razie ewentualnych pytań prosimy kontaktować się z Działem Finansowym Instytutu Informatyki, tel. +48 22 234 1395. 

 
« Rekrutacja Program »