2. Składanie pracy dyplomowej

Zdalne składanie pracy dyplomowej

Nieprzekraczalne terminy składania prac dyplomowych to:

 • dla prac inżynierskich: 9 września godz. 14:00
 • dla prac magisterskich: 15 września godz. 14:00

Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową do Sekretariatu dydaktycznego Instytutu Informatyki (w.duszynska[at]ii.pw.edu.pl)  od 1.09.2022 r.

Obrony prac inżynierskich odbywają się we wrześniu, natomiast prac magisterskich w październiku.

Oprócz przygotowania samej pracy oraz wymaganych dokumentów, trzeba zadbać o uzupełnienie wpisów z bieżącego semestru. Ten ostatni punkt jest bardzo istotny w przypadku przedmiotów egzaminacyjnych - trzeba poprosić prowadzącego przedmiot o wcześniejsze wstawienie oceny do protokołu w systemie USOS.

Wśród dokumentów towarzyszących pracy (ich listę znajdziecie poniżej) jest Karta Informacyjna Dyplomanta - w tym dokumencie, oprócz informacji o pracy i autorze, trzeba sprawdzić i ewentualnie zmienić dane dotyczące studiów i momentu składania pracy. Wzory Kart Informacyjnych znajdują się na końcu tej strony.

Procedurę gromadzenia dokumentacji zaczynacie od utworzenia na OneDrive PW ( https://wutwaw-my.sharepoint.com/ ) katalogu, w którym należy umieścić:

 1. Pracę dyplomową w formacie pdf (powinna to być wersja, która zostanie załadowana później do systemu APD oraz będzie drukowana) - uwagi dotyczące formatowania znajdziecie Państwo w sekcji Formatowanie pracy dyplomowej poniżej,
 2. Pozytywną opinię kierownika pracy dyplomowej (opiekuna) - wzór do uzupełnienia - uwaga: opiekun może przesłać pozytywną opinię o pracy bezpośrednio do sekretariatu dydaktycznego Instytutu,
 3. Kartę Informacyjną Dyplomanta (to wymaganie specyficzne dla Instytutu Informatyki - proszę zadbać o to, żeby treść zmieściła się na dwóch stronach!) - szablony są dostępne na końcu strony,
 4. Skan wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1 do zarządzenia nr 97/2021 Rektora PW (monitoring karier zawodowych absolwentów) - oczywiście w przypadku, gdy wyrażacie zgodę na udział w monitoringu karier zawodowych absolwentów PW,
 5. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w trybie zdalnym skan wypełnionego i podpisanego załącznika nr 2 do zarządzenia nr 99/2020 Rektora PW .
 6. W przypadku egzaminu stacjonarnego skan wypełnionej i podpisanej zgody na przeprowadzenie egzaminu na Wydziale .
 7. W przypadku gdy osoba jest w procesie wznowienia studiów - skan karty wznowienia studiów (obu stron).

Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów przesyłacie Państwo do Sekretariatu Instytutu (do p. Wiesławy Duszyńskiej, z kopią do p. Elżbiety Macewicz) łącze do tego katalogu.

Po sprawdzeniu kompletności dokumentacji Sekretariat przygotuje Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego i przekaże sprawę do Dziekanatu. Równolegle będzie ustalony recenzent pracy dyplomowej oraz termin egzaminu dyplomowego. Terminy egzaminów dyplomowych będą publikowane na stronie Instytutu Informatyki (Harmonogram egzaminów dyplomowych). 

Uwaga: Dziekanat może wykonać swoją część pracy dopiero wtedy, kiedy dysponuje kompletem ocen studenta.

Po uzyskaniu statusu absolwenta możecie Państwo wypełnić w USOSie (w sekcji Suplementy zakładki dla Studentów ) następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu (proszę zwrócić uwagę na opłaty za dodatkowe kopie);
 2. Informacja o danych osobowych do dyplomu,
  • Na podstawie tych danych Dziekanat przygotuje projekt suplementu, który powinniście zweryfikować w USOSWeb przez:
   • oświadczenie o zgodności danych osobowych znajdujących się w USOS,
   • oświadczenie o poprawności tekstów umieszczonych w suplemencie.

Po zakończeniu procedur organizacyjnych w Dziekanacie i Sekretariacie Instytutu dyplomant otrzyma e-mail z informacją, że można załadować do systemu APD:

 • pracę dyplomową (przy okazji wprowadza się streszczenia i słowa kluczowe),

oraz wypełnić elektronicznie:

 1. Oświadczenie studenta dot. samodzielnego wykonania pracy dyplomowej,
 2. Oświadczenie studenta w przedmiocie udzielenia licencji PW.

Opiekun zatwierdza pracę i wprowadza swoją opinię o pracy, a recenzent - recenzję. Po zatwierdzeniu opinii i recenzji praca jest gotowa do obrony.

Najpóźniej na tydzień przed wyznaczoną datą egzaminu dyplomowego:

 1. Student ustala z Sekretariatem datę i godzinę dostarczenia dokumentów, których skany zostały umieszczone w katalogu OneDrive (dotyczy to także wydruku pracy dyplomowej).
 2. W Sekretariacie student składa dokumenty i otrzymuje okładki do pracy dyplomowej. Tego samego dnia powinien złożyć jeden egzemplarz oprawionej pracy dyplomowej.

Formatowanie pracy dyplomowej

Od stycznia 2017 roku obowiązuje rozporządzenie Rektora regulujące sposób formatowania pracy dyplomowej oraz wzory okładek. Okładki pobiera się w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu. Informację na temat zasad formatowania pracy dyplomowej (w tym szablony stron tytułowych) są dostępne na stronie Wydziału:  http://www.elka.pw.edu.pl/Studia/Kalendarz-ustalenia-plan-zajec/Prace-Dyplomowe . 

Warto skorzystać z udostępnionego na wcześniejszej stronie szablonu LaTex przygotowanego przez pp. Artura Brodzkiego i Piotra Woźniaka.

Inne informacje

Szczegółowe informacje na temat ładowania pracy dyplomowej i jej opisu do Archiwum Prac Dyplomowych można znaleźć na stronie Wydziału: http://www.elka.pw.edu.pl/pol/Studia/Kalendarz-ustalenia-plan-zajec/Archiwum-prac-dyplomowych/APD-informacja-dla-Studenta

Wzór karty informacyjnej dyplomanta (Microsoft Word 2003; OpenOffice Writer w wersji 2.3 radzi sobie z tymi dokumentami bez zarzutu):

Karta informacyjna dyplomanta - studia inżynierskie w języku polskim

Karta informacyjna dyplomanta - studia magisterskie w języku polskim

Karta informacyjna dyplomanta - studia inżynierskie w języku angielskim

Karta informacyjna dyplomanta - studia magisterskie w języku angielskim