2. Składanie pracy dyplomowej

Zdalne składanie pracy dyplomowej

Nieprzekraczalne terminy składania prac dyplomowych to:

 • dla prac inżynierskich: 30 stycznia 2023 r. do godz. 14:00
 • dla prac magisterskich: 13 lutego 2023 r. do godz. 14:00

Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową do Sekretariatu dydaktycznego Instytutu Informatyki (w.duszynska[at]ii.pw.edu.pl)  od 16.01.2023 r.

Obrony prac inżynierskich odbywają się w lutym, natomiast prac magisterskich w marcu.

Oprócz przygotowania samej pracy oraz wymaganych dokumentów, trzeba zadbać o uzupełnienie wpisów z bieżącego semestru. Ten ostatni punkt jest bardzo istotny w przypadku przedmiotów egzaminacyjnych - trzeba poprosić prowadzącego przedmiot o wcześniejsze wstawienie oceny do protokołu w systemie USOS.

Wśród dokumentów towarzyszących pracy (ich listę znajdziecie poniżej) jest Karta Informacyjna Dyplomanta - w tym dokumencie, oprócz informacji o pracy i autorze, trzeba sprawdzić i ewentualnie zmienić dane dotyczące studiów i momentu składania pracy. Wzory Kart Informacyjnych znajdują się na końcu tej strony.

Procedurę gromadzenia dokumentacji zaczynacie od utworzenia na OneDrive PW ( https://wutwaw-my.sharepoint.com/ ) katalogu, w którym należy umieścić:

 1. Pracę dyplomową w formacie pdf (powinna to być wersja, która zostanie załadowana później do systemu APD oraz będzie drukowana) - uwagi dotyczące formatowania znajdziecie Państwo w sekcji Formatowanie pracy dyplomowej poniżej,
 2. Pozytywną opinię kierownika pracy dyplomowej (opiekuna) - wzór do uzupełnienia - uwaga: opiekun może przesłać pozytywną opinię o pracy bezpośrednio do sekretariatu dydaktycznego Instytutu,
 3. Kartę Informacyjną Dyplomanta (to wymaganie specyficzne dla Instytutu Informatyki - proszę zadbać o to, żeby treść zmieściła się na dwóch stronach!) - szablony są dostępne na końcu strony,
 4. Skan wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1 do zarządzenia nr 97/2021 Rektora PW (monitoring karier zawodowych absolwentów) - oczywiście w przypadku, gdy wyrażacie zgodę na udział w monitoringu karier zawodowych absolwentów PW,
 5. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w trybie zdalnym skan wypełnionego i podpisanego załącznika nr 2 do zarządzenia nr 99/2020 Rektora PW .
 6. W przypadku egzaminu stacjonarnego skan wypełnionej i podpisanej zgody na przeprowadzenie egzaminu na Wydziale .
 7. W przypadku gdy osoba jest w procesie wznowienia studiów - skan karty wznowienia studiów (obu stron).

Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów przesyłacie Państwo do Sekretariatu Instytutu (do p. Wiesławy Duszyńskiej, z kopią do p. Elżbiety Macewicz) łącze do tego katalogu.

Po sprawdzeniu kompletności dokumentacji Sekretariat przygotuje Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego i przekaże sprawę do Dziekanatu. Równolegle będzie ustalony recenzent pracy dyplomowej oraz termin egzaminu dyplomowego. Terminy egzaminów dyplomowych będą publikowane na stronie Instytutu Informatyki (Harmonogram egzaminów dyplomowych). 

Uwaga: Dziekanat może wykonać swoją część pracy dopiero wtedy, kiedy dysponuje kompletem ocen studenta.

Po uzyskaniu statusu absolwenta możecie Państwo wypełnić w USOSie (w sekcji Suplementy zakładki dla Studentów ) następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu (proszę zwrócić uwagę na opłaty za dodatkowe kopie);
 2. Informacja o danych osobowych do dyplomu,
  • Na podstawie tych danych Dziekanat przygotuje projekt suplementu, który powinniście zweryfikować w USOSWeb przez:
   • oświadczenie o zgodności danych osobowych znajdujących się w USOS,
   • oświadczenie o poprawności tekstów umieszczonych w suplemencie.

Po zakończeniu procedur organizacyjnych w Dziekanacie i Sekretariacie Instytutu dyplomant otrzyma e-mail z informacją, że można załadować do systemu APD:

 • pracę dyplomową (przy okazji wprowadza się streszczenia i słowa kluczowe),

oraz wypełnić elektronicznie:

 1. Oświadczenie studenta dot. samodzielnego wykonania pracy dyplomowej,
 2. Oświadczenie studenta w przedmiocie udzielenia licencji PW.

Opiekun zatwierdza pracę i wprowadza swoją opinię o pracy, a recenzent - recenzję. Po zatwierdzeniu opinii i recenzji praca jest gotowa do obrony.

Formatowanie pracy dyplomowej

Od stycznia 2017 roku obowiązuje rozporządzenie Rektora regulujące sposób formatowania pracy dyplomowej oraz wzory okładek. Okładki pobiera się w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu. Informację na temat zasad formatowania pracy dyplomowej (w tym szablony stron tytułowych) są dostępne na stronie Wydziału:  http://www.elka.pw.edu.pl/Studia/Kalendarz-ustalenia-plan-zajec/Prace-Dyplomowe . 

Warto skorzystać z udostępnionego na wcześniejszej stronie szablonu LaTex przygotowanego przez pp. Artura Brodzkiego i Piotra Woźniaka.

Inne informacje

Szczegółowe informacje na temat ładowania pracy dyplomowej i jej opisu do Archiwum Prac Dyplomowych można znaleźć na stronie Wydziału: http://www.elka.pw.edu.pl/pol/Studia/Kalendarz-ustalenia-plan-zajec/Archiwum-prac-dyplomowych/APD-informacja-dla-Studenta

Wzór karty informacyjnej dyplomanta (Microsoft Word 2003; OpenOffice Writer w wersji 2.3 radzi sobie z tymi dokumentami bez zarzutu):

Karta informacyjna dyplomanta - studia inżynierskie w języku polskim

Karta informacyjna dyplomanta - studia magisterskie w języku polskim

Karta informacyjna dyplomanta - studia inżynierskie w języku angielskim

Karta informacyjna dyplomanta - studia magisterskie w języku angielskim