Java EE ― Rekrutacja

 
Informacje ogólne | Rekrutacja | Opłaty | Program | Wiadomości | Kontakt | Prowadzący
Java EE — produkcja oprogramowania
INAUGURACJA
Inauguracja zajęć w semestrze zimowym 2024Z odbędzie się 5 października 2024 r. (sobota) o godz. 9:00 w sali 116.
Pierwsze zajęcia rozpoczną się bezpośrednio po inauguracji w laboratorium komputerowym Instytutu Informatyki.
HARMONOGRAM REKRUTACJI

Harmonogram rekrutacji jest następujący:

1. Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym PW i przyjmowanie dokumentów w sekretariacie studiów  6 maja –
13 września 2024
2. Wpłata pierwszej raty (za semestr zimowy) 13 września 2024
3. Inauguracja studiów  5 października 2024
SPOSÓB REKRUTACJI I PROCEDURA PRZYJĘCIA NA STUDIA

Procedura przyjęcia składa się z następujących kroków:

1.

Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym Politechniki Warszawskiej:

 Zapisy  https://irk.pw.edu.pl/

2. Przesłanie do sekretariatu Studiów wymaganych dokumentów, tzn. skanu podpisanego wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe i skanu dyplomu ukończenia studiów. O kolejności przyjęć decyduje kolejność przesłania wniosku do sekretariatu.
3. Przydzielenie kandydatom indywidualnych kont, na które będą zobowiązani wpłacić pierwszą ratę opłaty za studia.
4. Wystawienie indywidualnych decyzji o przyjęciu kandydata na studia.
5. Podpisanie indywidualnych umów o warunkach odpłatności za studia.
6. Odbycie zdalnego szkolenia stanowiskowego BHP uprawniającego do korzystania z laboratoriów Instytutu Informatyki i zaliczenie testu. Szczegóły zostaną przekazane kandydatom pocztą elektroniczną.

Decyzję o przyjęciu na Studia podejmuje się na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydatów, dlatego bezpośrednio po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym Politechniki Warszawskiej prosimy o przesłanie na adres elektroniczny sekretariatu studiów (E.Styczek@ii.pw.edu.pl) skanów dwóch dokumentów:

  • dyplomu ukończenia studiów 
  • podpisanego wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowanego z systemu rekrutacyjnego IRK Politechniki Warszawskiej)

Dokumenty przyjmujemy do 13 września 2024 r. Jeśli wcześniej zbierze się wystarczająca liczba chętnych (decyduje kolejność składania dokumentów w sekretariacie) to przyjmowanie dalszych wniosków będzie wstrzymane, zaś zaakceptowane osoby zostaną poproszone o dokonanie wpłaty pierwszej raty (za semestr zimowy).

W semestrze zimowym możemy przyjąć 32 osoby (dwie grupy zajęciowe). Studia będą uruchomione, jeżeli zbierze się odpowiednia liczba chętnych.

REGULAMIN STUDIÓW,
ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA I ZASADY STUDIOWANIA

Uprzejmie prosimy kandydatów na Studia o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi w załącznikach, w szczególności z informacjami umieszczonymi w dokumencie „Zasady studiowania”, który w sposób syntetyczny przedstawia najważniejsze informacje dotyczące wymagań stawianych uczestnikom.

 
« Informacje ogólne Opłaty »